Impacted sites:

關於eBay澳洲刊載多屬性物品時的刊載驗證更新

       為推動賣家更有效地使用多屬性物品刊載,自澳洲当地时间2016年11月16日起,eBay將採取更嚴格的刊載驗證。

       受本次更新影響的分類包括:

•     服裝,鞋及配件 (11450)
•     電腦/平板電腦及網路裝置 (58058)
•     行動電話及配件 (15032)

       在上述分類中,物品款式將必須限制在4倍價格範圍以內,其中,最貴款式的價格不能是最便宜款式價格的4倍以上。

       當賣家在上述受影響的分類中刊載任何新物品時,若不符合4倍價格範圍的新規定,將無法刊載成功。

       對於上述受影響分類中的任何長期線上物品(GTC)刊載,若不符合4倍價格範圍的新規定,將無法自行重新刊載。賣家必須將違反規定的物品款式移除後才能重新刊載。

       請登入我們的協助頁面 ,獲取更多有關如何提供選擇的資訊。


eBay